Zapraszamy dzieci posiadające trudności związane z mową  do zgłaszania się na zajęcia logopedyczne w zakresie korygowania wad wymowy, komunikacji oraz innych zaburzeń związanych z rozwojem mowy. 

OGŁOSZENIE

Od 17 października 2022 r. zapraszamy dzieci posiadające trudności związane z mową  do zgłaszania się na zajęcia logopedyczne w zakresie korygowania wad wymowy, komunikacji oraz innych zaburzeń związanych z rozwojem mowy.  Terapia jest prowadzone w następujących dniach:

Poniedziałek – 13.00 – 16.00

Wtorek – 12.00-16.00

Środa – 13.00 – 16.00

Czwartek – 12.00-16.00

Piątek – 12.00 -16.00

Przyjmujemy dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół na terenie Powiatu Augustowskiego oraz dzieci w wieku 2 – 4 lata nieuczęszczające do przedszkola. Zapisy dokonywane są na bieżąco w sekretariacie lub telefonicznie pod numerem 87 643 36 21. Zapisu można dokonać także w dniu przeprowadzanej diagnozy dziecka w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Na terenie poradni świadczymy pomoc w formie terapii logopedycznej, która skierowana jest do małych dzieci oraz dzieci  i młodzieży uczącej się. Prowadzona jest przez logopedów, neurologopedę oraz surdologopedę.

Pomoc logopedyczną kierujemy nie tylko do dzieci i młodzieży z wadami wymowy, którym często towarzyszą np. anomalie w obrębie aparatu artykulacyjnego, wady zgryzu, skrócone wędzidełko podjęzykowe, przerost migdałów, nieprawidłowy tor oddychania, sposób połykania, nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, nieprawidłowe napięcie mięśniowe, czy wada postawy. Pomagamy także dzieciom i młodzieży z nieprawidłowym (tj. opóźnionym, zakłóconym, zaburzonym) rozwojem mowy- rozumienia i nadawania mowy, umiejętności językowych i komunikacyjnych, które współwystępują np. z nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym dziecka, niepełnosprawnością intelektualną, wadą słuchu, schorzeniami neurologicznymi, zaburzeniami ruchowymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Terapia logopedyczna ma charakter holistyczny, dlatego metody pracy  z dzieckiem dostosowujemy do zdiagnozowanych trudności, indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W pracy terapeutycznej uwzględniamy także zainteresowania dziecka, jak i jego kondycję zdrowotną.

Dominującą formą terapii logopedycznej jest praca indywidualna.

Wykorzystywane są  różnorodne pomoce dydaktyczne oraz technologia komputerowa.

Dyrektor P-PP