ZA ŻYCIEM

Od 2 listopada 2022 r. rozpoczęliśmy realizację programu rządowego „Za życiem” dotyczącego wsparcia w postaci zajęć specjalistycznych dzieci w wieku od 0 do momentu pójścia do szkoły oraz ich rodzin. Dzieci posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz zagrożone niepełnosprawnością uczestniczą w listopadzie następujących zajęciach specjalistycznych:

 • Fizjoterapia
 • Terapia Integracji Sensorycznej
 • Zajęcia logopedyczne: zaburzenia mowy i komunikacji prowadzone przez neurologopedów
 • Zajęcia terapii widzenia
 • Sensoplastyka
 • Terapia pedagogiczna

Przewidziane są także indywidualne konsultacje rodziców ze specjalistami. Realizacja programu jest długoterminowa. Rodzaje terapii są indywidualnie dobrane do potrzeb dziecka oraz prowadzone o programy terapeutyczne opracowane przez specjalistów. W miarę pojawiających się potrzeb dzieci w zakresie objęcia specjalistycznym wsparciem będziemy rozszerzać ofertę terapii specjalistycznych oraz pomocy rodzinie.

Zapraszamy rodziców dzieci jeszcze nie objętych wsparciem specjalistycznym do kontaktu z naszą poradnią.

Nr kontaktowy: 87 643 36 21 lub osobiście w sekretariacie poradni

Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Dyrektor Poradni informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zgodnie z art. 90v ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.) została wskazana do pełnienia w Powiecie Augustowskim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Do szczegółowych zadań ośrodka należy:

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagog, logopedów i innych specjalistów,
 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
  a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  b) prowadzenie akcji informacyjnych,
  c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.