Druki dla dyrektorów, nauczycieli i szkolnych specjalistów

Wniosek dyrektora szkoły o wydanie opinii w sprawie realizowania przez ucznia indywidualnego toku lub programu nauki

których dotyczy wniosek wraz z informacją o dotychczasowych osiągnięciach ucznia, oraz opinią wychowawcy klasy o rozpoznanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych i potencjale rozwojowym ucznia.

 Wniosek dyrektora przedszkola/szkoły o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia

wraz z informacją przedszkola/szkoły o przebiegu dotychczasowej pomocy udzielanej uczniowi oraz o rozpoznanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych i potencjale rozwojowym dziecka.

 Wniosek dyrektora szkoły o wydanie opinii w sprawie specyficznych trudności w nauce ucznia szkoły ponadpodstawowej

wraz z opinią Rady Pedagogicznej i informacją o przebiegu dotychczasowej pomocy udzielanej uczniowi oraz o rozpoznanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych i potencjale rozwojowym ucznia.

 Opinia nauczycieli – zespół orzekający

Opinia nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem – dla potrzeb zespołu orzekającego działającego przy publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 Opinia nauczycieli – badanie ogólne

Opinia nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem o rozpoznanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych i potencjale rozwojowym dziecka oraz informacja o przebiegu dotychczasowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi na terenie placówki.

 Opinia nauczyciela matematyki – diagnoza dziecka z trudnościami w nauce matematyki

Opinia nauczyciela matematyki o rozpoznanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych i potencjale rozwojowym ucznia z trudnościami w nauce matematyki oraz informacja o przebiegu dotychczasowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi na terenie placówki.

Opinia przedszkola/szkoły/placówki – dotyczy wniosku opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.