DORADZTWO ZAWODOWE

Do zadań Poradni należy udzielanie uczniom wsparcia w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.

1.    Poradnia prowadzi doradztwo zawodowe dla uczniów mającym trudności z wyborem edukacyjno-zawodowym, chcących sprecyzować swoje zainteresowania, preferencje oraz predyspozycje zawodowe.
2.    W szczególności udzielana jest pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, przewlekle chorym, z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, niedowidzącym, niedosłyszącym, uczniów z autyzmem i zaburzeniami zachowania i innymi) w wyborze szkoły i zawodu.
3.    Poradnia prowadzi zajęcia aktywizujące/warsztaty do wyboru szkoły i zawodu.
4.    Pracownicy wspierają pedagogów szkolnych i szkolnych doradców zawodowych w organizacji doradztwa zawodowego i planowaniu kariery zawodowej uczniów.