OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące danych osobowych, przetwarzanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie 

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz w Augustowie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 52, 16-300 Augustów, zwana dalej Administratorem. 
  2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Pani Magdalena Sobolewska. Skontaktować się z nią można przy pomocy poczty elektronicznej pod adrese. E-mail: ppp-p_augustow@wp.pl, telefonicznie pod numerem: 876433621, a także osobiście w siedzibie Administratora. 
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z potrzeby realizacji obowiązków administratora określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustawy o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw. 
  4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie mogą być organy i podmioty publiczne oraz inne instytucje na podstawie przepisów prawa. 
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny okres, uzależniony od kategorii archiwalnej, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych oraz zgodnie z zapisami w instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
  6. Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane, w określonych sytuacjach przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 
  7. Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  8. Podanie danych osobowych przy załatwianiu spraw urzędowych jest obowiązkowe i wynika z określonych przepisów prawa. Gdyby jednak osoba odmówiła podania danych wynikających z przepisów prawa, jej sprawa nie zostanie załatwiona. 
  9. Administrator nie stosuje przetwarzania polegającego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania. 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo przy wniosku w konkretnej sprawie oraz przy pierwszym kontakcie z pracownikiem Poradni.

Administrator Danych Osobowych
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej