DZIAŁALNOŚĆ ORZECZENIOWA

Podstawą realizowanej w poradni działalności orzeczeniowej jest Rozporządzenie MEN z 7 września 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz.1743), zgodnie z którym w poradni działają zespoły orzekające, które w trybie decyzji administracyjnych wydają orzeczenia: o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wydawanie orzeczeń dla potrzeb edukacji oraz opinii o WWR jest wyłączną kompetencją publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w rejonie jej działania, co w przypadku Poradni w Legionowie dotyczy placówek oświatowych mających siedzibę na terenie Powiatu Legionowskiego.

OGÓLNE ZASADY REGULUJĄCE PRACĘ ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH DZIAŁAJĄCYCH W NASZEJ PORADNI

 1. Rodzaje dokumentów wydawane przez zespół orzekający

Poradnia wydaje:

 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) dzieciom od momentu rozpoznania niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych niepełnosprawnym:

– niesłyszącym i słabosłyszącym

– niewidzącym i słabowidzącym

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym lub znacznym

– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

– z niepełnosprawnością sprzężoną

oraz dla uczniów (od momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej) niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
 1. Rejon działania poradni

Wymienione wyżej dokumenty wydawane są dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni (z terenu powiatu augustowskiego).

Poradnia wydaje wskazane dokumenty dla dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego zamieszkujących na terenie Powiatu Augustowskiego.

 1. Zespoły orzekające

W poradni działa  zespół orzekający. Posiedzenia każdego zespołu odbywają się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

 1. Kolejność i czas rozpatrywania wniosków

Wnioski o wydanie opinii WWRD oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,  wpływające do stosownego zespołu orzekającego, rozpatrywane są według kolejności złożenia w poradni, w terminie nieprzekraczającym maksymalnie 60 dni.

W przypadku orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poradnia wydaje dokument w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od daty złożenia wniosku.

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ORZECZENIE LUB OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU.

 1. Wszczęcie procedury:

Procedurę orzeczeniową rozpoczyna złożenie w poradni wniosku o wydanie odpowiednio: opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

W przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym możliwe jest zawnioskowanie o uzyskanie jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii WWRD – wówczas na wniosku należy zaznaczyć oba rodzaje dokumentów.

Uprawniony do złożenia takiego wniosku jest rodzic/opiekun prawny dziecka.

Druk wniosku do zespołu orzekającego można pobrać ze strony www poradni.

Wypełniony wniosek można złożyć bezpośrednio w siedzibie poradni.

 1. Wymagana dokumentacja

Do wniosku, o którym mowa powyżej, należy dołączyć:

 • w przypadku opinii WWRD: aktualną dokumentację medyczną potwierdzającą występowanie u dziecka niepełnosprawności i/lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wskazane jest także załączenie kopii opinii z konsultacji specjalistycznych, diagnozy procesów integracji sensorycznej (jeśli była wcześniej wykonana) oraz opinii z placówki przedszkolnej – w przypadku braku tego dokumentu zespół orzekający może wystąpić do placówki o wydanie takiej opinii.
 • w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: aktualną dokumentację medyczną potwierdzającą występowanie u dziecka niepełnosprawności uprawniającej go do pozyskania orzeczenia; w przypadku niepełnosprawności intelektualnej podstawę rozpoznania stanowi wynik badania psychologicznego, które będzie wykonane w procesie diagnozy w poradni. Wskazane jest także załączenie kopii aktualnej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (tzw. WOPFU), pozyskanej z przedszkola/szkoły – jeśli dziecko było już objęte wcześniej kształceniem specjalnym i/lub aktualnej opinii przedszkolnej/szkolnej – w przypadku braku tego dokumentu zespół orzekający może wystąpić do placówki o wydanie takiej opinii.
 • w przypadku orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych: wskazane jest załączenie najbardziej aktualnej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia dziecka oraz opinii specjalistów prowadzących z dzieckiem zajęcia dotyczącej jego funkcjonowania.
 • w przypadku orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (druk stosownego zaświadczenia lekarskiego można pobrać ze strony www poradni). Wskazane jest załączenie opinii szkolnej/z oddziału przedszkolnego, jeżeli wnioskodawca jest w posiadaniu takiego dokumentu.
 1. Terminy

O terminie rozpatrzenia wniosku przez zespół orzekający  oraz terminach badań diagnostycznych w poradni niezbędnych dla wydania decyzji we wnioskowanej sprawie, wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie.

WAŻNE – jeżeli przed zgłoszeniem do naszej poradni dziecko było wcześniej diagnozowane w innej poradni psychologiczno – pedagogicznej, wnioskodawca powinien wystąpić z wnioskiem do tej poradni o przekazanie indywidulnej teczki dziecka wraz z dotychczasową dokumentacja diagnostyczną. Wniosek taki można złożyć bezpośrednio w tej poradni (co zdecydowanie przyspieszy procedurę) lub za pośrednictwem sekretariatu poradni w Augustowie.

 1. Czas uzyskania dokumentu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poradnia przekazuje wnioskodawcy opinię WWRD/ orzeczenie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku – w siedzibie poradni za pokwitowaniem lub na adres wskazany we wniosku (listem poleconym).

 1. Odwołanie od decyzji zespołu orzekającego

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości lub części na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe. Od nowego orzeczenia także służy wnioskodawcy odwołanie. Przewodniczący zespołu jest obowiązany przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.

 

 1. Wszczęcie procedury:

Procedurę orzeczeniową rozpoczyna złożenie w poradni wniosku o wydanie odpowiednio: opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

W przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym możliwe jest zawnioskowanie o uzyskanie jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii WWRD – wówczas na wniosku należy zaznaczyć oba rodzaje dokumentów.

Uprawniony do złożenia takiego wniosku jest rodzic/opiekun prawny dziecka.

Druk wniosku do zespołu orzekającego można pobrać ze strony www poradni.

Wypełniony wniosek można złożyć bezpośrednio w siedzibie poradni.

 1. Wymagana dokumentacja

Do wniosku, o którym mowa powyżej, należy dołączyć:

 • w przypadku opinii WWRD: aktualną dokumentację medyczną potwierdzającą występowanie u dziecka niepełnosprawności i/lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wskazane jest także załączenie kopii opinii z konsultacji specjalistycznych, diagnozy procesów integracji sensorycznej (jeśli była wcześniej wykonana) oraz opinii z placówki przedszkolnej – w przypadku braku tego dokumentu zespół orzekający może wystąpić do placówki o wydanie takiej opinii.
 • w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: aktualną dokumentację medyczną potwierdzającą występowanie u dziecka niepełnosprawności uprawniającej go do pozyskania orzeczenia; w przypadku niepełnosprawności intelektualnej podstawę rozpoznania stanowi wynik badania psychologicznego, które będzie wykonane w procesie diagnozy w poradni. Wskazane jest także załączenie kopii aktualnej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (tzw. WOPFU), pozyskanej z przedszkola/szkoły – jeśli dziecko było już objęte wcześniej kształceniem specjalnym i/lub aktualnej opinii przedszkolnej/szkolnej – w przypadku braku tego dokumentu zespół orzekający może wystąpić do placówki o wydanie takiej opinii.
 • w przypadku orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych: wskazane jest załączenie najbardziej aktualnej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia dziecka oraz opinii specjalistów prowadzących z dzieckiem zajęcia dotyczącej jego funkcjonowania.
 • w przypadku orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (druk stosownego zaświadczenia lekarskiego można pobrać ze strony www poradni). Wskazane jest załączenie opinii szkolnej/z oddziału przedszkolnego, jeżeli wnioskodawca jest w posiadaniu takiego dokumentu.
 1. Terminy

O terminie rozpatrzenia wniosku przez zespół orzekający  oraz terminach badań diagnostycznych w poradni niezbędnych dla wydania decyzji we wnioskowanej sprawie, wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie.

WAŻNE – jeżeli przed zgłoszeniem do naszej poradni dziecko było wcześniej diagnozowane w innej poradni psychologiczno – pedagogicznej, wnioskodawca powinien wystąpić z wnioskiem do tej poradni o przekazanie indywidulnej teczki dziecka wraz z dotychczasową dokumentacja diagnostyczną. Wniosek taki można złożyć bezpośrednio w tej poradni (co zdecydowanie przyspieszy procedurę) lub za pośrednictwem sekretariatu poradni w Augustowie.

 1. Czas uzyskania dokumentu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poradnia przekazuje wnioskodawcy opinię WWRD/ orzeczenie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku – w siedzibie poradni za pokwitowaniem lub na adres wskazany we wniosku (listem poleconym).

 1. Odwołanie od decyzji zespołu orzekającego

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości lub części na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe. Od nowego orzeczenia także służy wnioskodawcy odwołanie. Przewodniczący zespołu jest obowiązany przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.