Za Życiem

Nasza Poradnia jako WOKRO realizuje rządowy Program „ Za Życiem” jako kompleksowe wsparcie specjalistyczne dzieci w wieku od 0 do momentu pójścia do szkoły oraz ich rodzin. Obecnie kończymy realizację puli godzin terapeutycznych przewidzianych na rok 2023. Ogółem zostało zrealizowanych 600 godzin dla 32 dzieci posiadających opinię o WWR, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci zagrożone niepełnosprawnością. Nasi uczestnicy projektu korzystali z następujących terapii specjalistycznych:

  • Terapia pedagogiczna
  • Terapia logopedyczna, neurologopedyczna
  • Terapia integracji sensorycznej
  • TUS
  • Alternatywne metody komunikacji AAC
  • Zajęcia indywidualne z psychologiem
  • TUS
  • Fizjoterapia
  • Sensoplastyka

Założeniem programu jest także wsparcie rodziców , które prowadzone było w formie konsultacji, porad, ukierunkowania w pracy w domu z dzieckiem oraz wskazania placówek specjalistycznych w kierunku dalszej diagnozy.

Od stycznia 2024 roku rozpoczniemy nabór dzieci potrzebujących wsparcia terapeutycznego. Zapraszamy rodziców do zgłaszania się do sekretariatu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie w celu złożenia deklaracji uczestnictwa wraz z wymaganymi dokumentami. Natomiast rodziców dzieci, które uczestniczyły w zajęciach prosimy o złożenie deklaracji kontynuacji zajęć. Dokumenty w/w są zamieszczone na stronie poradni w zakładce „Za Życiem”.

Nabór obu deklaracji będzie prowadzony do końca stycznia. Jednak w miarę możliwości będzie uzupełniany na bieżąco.

O terminie rozpoczęcia zajęć  poinformujemy telefonicznie.