Procedura kwalifikowania uczniów na terapię EEG Biofeedback

EASY BIOFEEDBACK

Procedura   kwalifikowania  uczniów  

na terapię EEG  Biofeedback 

przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Augustowie

 

Na terapię EEG Biofeedback uczęszczają uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych powiatu augustowskiego. Jest skierowana do uczniów posiadających następujące deficyty oraz zaburzenia:

 • koncentracja uwagi
 • Zaburzenia pamięci i spostrzegania
 • Obniżoną motywację
 • Dysleksja
 • ADHD
 • Wysoki poziom stresu, lęku, niska somoocena
 • Wspomaganie procesów poznawczych u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 1. Terapią EEG Biofeedback mogą być objęci uczniowie, którzy:
 • posiadają zalecenie po badaniu psychologiczno – pedagogicznym, wskazania ze szkoły lub wskazania medyczne,
 • posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do terapii, wydane przez lekarza neurologa.
 1. Zapisy na terapię EEG Biofeedback:
 • zapisu dokonuje rodzic /prawny opiekun ucznia/ pełnoletni uczeń/w sekretariacie (wniosek i zgoda na udział w terapii).
 1. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do terapii podejmuje trener Biofeedbacku.
 2. W razie potrzeby tworzone są listy uczniów oczekujących na udział w zajęciach.
 3. Rodzice zobowiązani są do rozmowy z trenerem i przekazania mu informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o podejmowanych innych formach terapii.
 4. Zakres i czas trwania oddziaływań terapeutycznych dostosowywany jest do aktualnych potrzeb i możliwości dziecka, a o ich doborze decyduje trener.
 5. Zajęcia mają charakter indywidualny.
 6. Nieusprawiedliwione dwie nieobecności ucznia na zajęciach oznaczają rezygnację rodziców z zajęć EEG – Biofeedback.
 7. W przypadku niepodejmowania przez dziecko współpracy na warunkach i w zakresie koniecznym, aby zajęcia terapeutyczne były skuteczne, terapeuta prowadzący zajęcia może zaprzestać treningów.
 8. Terapia EEG – Biofeedback jest nieobowiązkowa, dlatego w każdej chwili obie strony (rodzice lub trener), podając uzasadnienie, może przerwać terapię.

 

Wnioski na terapię składane są osobiście w poradni lub drogą mailową ( po wypełnieniu wniosku jako załącznik).

Terapia trwa 15 sesji, następnie badanie kontrolne jeśli będzie potrzeba następnych 15 sesji.

Przebieg terapii EEG BIOFEEDBACK

            Podczas każdego treningu ustalany jest wzorzec aktywności bioelektrycznej mózgu, do którego dążymy. Poprzez ustalenie progów dla trenowanych fal (wzmacnianych bądź hamowanych) wyznaczany jest indywidualny cel i sposób pracy. W czasie sesji trenujący ma pełny wgląd w obserwację czynności bioelektrycznej swojego mózgu. Istotą treningu jest wspólna praca terapeuty i trenującego. Trenujący obserwuje na ekranie animację i od sposobu pracy jego mózgu zależy, jak ta animacja przebiega. Jeśli trenujący osiągnie założone jako cel parametry pracy mózgu, animacja przebiega w sposób niezakłócony, kiedy jednak parametry zaczynają odbiegać od założonych, obraz na przykład może stawać się nieostry. Dzięki temu trenujący na bieżąco obserwuje na ekranie, jak pracuje jego mózg i ma możliwość, aby metodą prób i błędów uczyć się utrzymywać pożądane parametry jego pracy, które z czasem stają się dla mózgu nawykiem. Po kilku sesjach mózg asymiluje nowe połączenia. Kolejne sesje pozwalają na utrwalenie nowo nabytych „umiejętności” oraz na automatycznie zachodzenie całego procesu.