Procedura ubiegania się o wydanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie objęcia dziecka / ucznia zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego / zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (z późn.zm)

1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, to forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej w przedszkolu / szkole, zwanym dalej szkołą, dzieciom / uczniom, zwanym dalej uczniom, posiadającym opinię publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

2. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem.

3. Zindywidualizowana ścieżka jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, tj. którym stan zdrowia nie uniemożliwia i nie utrudnia uczęszczania do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

4. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz indywidualnie z uczniem.

5. Opinię o potrzebie pomocy w formie zindywidualizowanej ścieżki wydaje się uczniowi, wobec którego udzielona dotychczas pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole nie przyniosła wystarczającej poprawy jego funkcjonowania.

6. Opinię o potrzebie pomocy w formie zindywidualizowanej ścieżki wydaje się uczniowi na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia (zwanego dalej rodzicem).

7. W celu uzyskania opinii poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki rodzic:

 • dokonuje zgłoszenia swego dziecka do poradni (wypełniając druk zgłoszenia) ze wskazaniem celu zgłoszenia, tj. przeprowadzenia postępowania diagnostycznego i uzyskania opinii
  o potrzebie objęcia dziecka/ucznia pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki,
 • zgłasza się na badanie psychologiczno-pedagogiczne w ustalonym terminie ( jeśli badania są aktualne zespół dokonuje jedynie ich analizy),
 • dołącza dokumentację określającą:
  trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole (wypisane podczas wywiadu przeprowadzonego w poradni),
 • w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – zaświadczenie lekarskie wskazujące wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości jego udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego / zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem (zaświadczenie lekarskie wydane na formularzu opracowanym przez poradnię – załącznik: w zakładce druki do pobrania),
 • opinię nauczycieli, wychowawcy i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem (tj. nauczycieli przedmiotu, z którego mają być prowadzone zajęcia indywidualne) o funkcjonowaniu w szkole ucznia ubiegającego się o opinię o potrzebie objęcia pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki (informacja szkoły wydana na formularzu opracowanym przez poradnię uwzględniającym możliwość wyrażenia stanowiska szkoły w przedmiotowej sprawie – załącznik : w zakładce druki do pobrania).

8. Przed wydaniem opinii poradnia, tj. zespół diagnostyczny zajmujący się przedmiotową sprawą, we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • analizy we współpracy ze szkołą dokonuje się poprzez zapoznanie się diagnostów poradni
  z informacjami nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o funkcjonowaniu ucznia w szkole, zapoznanie się z informacją szkoły o podjętych przez nią dotychczas działaniach z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej wobec ucznia wraz z określeniem jej efektów, a także ze stanowiskiem szkoły w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, w tym proponowanym zakresem, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i proponowanym okresem objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, analizy we współpracy z rodzicami lub pełnoletnim uczniem dokonuje się poprzez zapoznanie się z informacją rodziców lub pełnoletniego ucznia dotyczącą jego funkcjonowania w szkole, w tym o efektach otrzymanej dotychczas na terenie szkoły pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także ze stanowiskiem rodzica lub pełnoletniego ucznia w sprawie objęcia go zindywidualizowaną ścieżką, w tym proponowanym zakresem, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i proponowanym okresem objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżkę

9. Po zakończeniu działań diagnostycznych oraz analizy dokumentacji, w tym spełniania wymogów formalnych warunkujących wydanie uczniowi opinii oraz stanowiska szkoły i rodzica w przedmiotowej sprawie, zespół diagnostyczny podejmuje decyzję dot. wydania opinii informując o powziętym postanowieniu rodzica.

10. Opinia poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki zawiera dane i informacje, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, a ponadto wskazuje:

 • zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym,
 • działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.