Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Augustowie uczestniczy w Projekcie Grantowym „ Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Augustowie Młyńska 52, 16 – 300 Augustów

tel. 87 643 36 21, e-mail: ppp-p_augustow@wp.pl, ppp@st.augustow.wrotapodlasia.pl

www.poradnia.dt.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Augustowie uczestniczy w Projekcie Grantowym „ Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Dzialasnia 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków EFS.

W dniu 20.10.2022 r. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku ( poradnia koordynująca) a naszą poradnią doryczące nawiązania współpracy przez obie strony w celu realizacji założeń przedsięwzięcia grantowego. Działania w tym zakresie będą dotyczyć przygotowania kadry merytorycznej zatrudnionej w poradni do realizacji zadań merytorycznych, czyli zapewnienia możliwości udziału w szkoleniach i innych formach podnoszenia kwalifikacji w celu stosowania w przyszłości Diagnozy Funkcjonalnej jako metody diagnostycznej i post diagnostycznej.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Augustowie znalazła się wśród 12 poradni wyłonionych w województwie podlaskim do wzięcia udziału w przeprowadzeniu ocen funkcjonalnych. W dniu 10.11.2022 r. zostanie podpisane Porozumienie dotyczące wzięcia udziału w przeprowadzaniu ocen funkcjonalnych zgodnie z założeniami opisanymi w projekcie grantowym. Nasi pracownicy merytoryczni wezmą udział w szkoleniach prowadzonych przez trenerów z poradni koordynującej z zakresu wdrażania oceny funkcjonalnej w przedszkolach i szkołach. Pracownicy poradni będą mieć możliwość uczestniczenia w spotkaniach sieci współpracy, w konsultacjach indywidualnych lub grupowych, w konsultacjach eksperckich. Zamierzeniem projektu jest wdrożenia nowoczesnego narzędzia diagnostycznego w postaci diagnozy funkcjonalnej, przeprowadzenie działań post diagnostycznych dla dzieci i uczniów biorących udział w ocenie funkcjonalnej, opracowanie wyników, zaleceń wniosków i rekomendacji.

Uczestniczenie pracowników poradni w projekcie grantowym pozwoli na zwiększenie efektywności udzielanej pomocy dzieciom i młodzieży przez nasza placówkę. Narzędzie, którym jest Diagnoza Funkcjonalna umożliwi kompleksowe objęcie wsparciem osób potrzebujących pomocy w zakresie funkcjonowania w swoim środowisku.