Zasady przyjęć klientów do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie od 4 września 2023 roku

Zasady ogólne

 • Do głównych zdań Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie należy:
  • diagnoza dzieci i młodzieży,
  • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.
 • Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek, które mają siedzibę na terenie powiatu augustowskiego.
 • W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców poradnia udziela stosownej pomocy w przypadku, gdy zamieszkują na terenie jej działania.
 • Poradnia, wszystkim swoim klientom, zapewnia dyskrecję, poczucie bezpieczeństwa, poszanowanie godności i praw oraz ochronę danych osobowych.
 • Korzystanie z pomocy oferowanej przez poradnię jest dobrowolne i bezpłatne. Nie wymaga skierowania.

Zgłoszenie do poradni

 • Rodzic/ prawny opiekun dziecka/ucznia lub pełnoletni uczeń może zgłosić chęć uczestnictwa w badaniach psychologiczno-pedagogiczno – logopedycznych lub w innych formach pomocy osobiście w sekretariacie poradni lub telefonicznie pod numerem (87) 643 36 21.  Zgłoszeń można dokonywać w godzinach pracy sekretariatu tj. od 8.00 do 15.00 – od poniedziałku do piątku.
 • Poza rodzicem/prawnym opiekunem lub pełnoletnim uczniem, a za ich zgodą, zgłoszenia do poradni może dokonać również dyrektor szkoły, przedszkola lub placówki, celem przeprowadzenia diagnozy i ustalenia stosownej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Pracownik sekretariatu przyjmujący zgłoszenia pozyskuje od zgłaszającego następujące informacje:
  • imię i nazwisko dziecka,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • adres szkoły/ przedszkola,
  • oznaczenie klasy / wieku,
  • podanie głównego powodu zgłoszenia.
 • W zależności od zgłoszonego problemu, klient może skorzystać z pomocy: psychologa, pedagoga, logopedy lub/i doradcy zawodowego.

Zasady ustalania terminów

 • Pracownik sekretariatu wyznacza termin badania diagnostycznego lub konsultacji. Natomiast zgłoszenia na zajęcia terapeutyczne rejestrowane są w Księdze zgłoszeń, a następnie rodzic poinformowany jest telefonicznie lub listownie o możliwym terminie rozpoczęcia terapii.
 • Terminy badań diagnostycznych, konsultacji i terapii wyznaczane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Wskazywany jest najbliższy wolny termin lub inny, dogodny dla klienta. Czas oczekiwania na wizytę uwarunkowany jest ilością zgłoszeń.
 • Priorytetowo traktowane są zgłoszenia do nauczania indywidualnego, indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, kształcenia specjalnego oraz te, które dotyczą wydania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
 • W szczególnych, wyjątkowych i podyktowanych ważnymi potrzebami sprawach, np.: w sytuacjach kryzysu, terminy wyznaczane są poza kolejnością zgłoszeń.
 • Podczas ustalania terminu wizyty przekazywane są następujące informacje:
  • data, godzina badania,
  • nazwisko i imię specjalisty,
  • numer gabinetu,
  • konieczność dostarczenia numeru PESEL badanego
  • konieczność dostarczenia niezbędnej dokumentacji np. lekarskiej, specjalistycznej itp.
 • Termin wizyty, która została odwołana przez pracownika poradni /np. z uwagi na zwolnienie lekarskie, wyjazd służbowy/ wyznaczany jest przez upoważnionego pracownika sekretariatu w pierwszym możliwym okresie.
 • W przypadku konieczności zmiany terminu badania z przyczyn obiektywnych, zaistniałych po stronie klienta poradni, kolejny termin również wyznaczany jest w pierwszym, możliwym dniu. Ze względów organizacyjnych należy jak najwcześniej informować poradnię o konieczności zmiany terminu lub odwołania wizyty.

Składanie wniosku o przyjęcie w poradni

 • Przyjęcie dziecka w poradni odbywa się na pisemny wniosek rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia.
 • Wniosek w formie papierowej składa się w sekretariacie poradni bezpośrednio przed diagnozą, konsultacją lub terapią. Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie poradni, do pobrania ze strony internetowej placówki lub udostępniany przez pracownika pedagogicznego podczas wizyty w poradni.
 • We wniosku, poza danymi teleadresowymi wnioskodawcy oraz podstawowymi danymi osobowymi dziecka, nazwą i adresem szkoły do której uczęszcza, należy wpisać jego numer PESEL.

Dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i rzetelność diagnoz

 • W trosce o zdrowie pracowników i pozostałych klientów placówki, a równocześnie dla rzetelności diagnozy, w poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe tzn. bez objawów infekcji. Zarówno dziecko, jak też osoba towarzysząca mu podczas wizyty w poradni, powinny być zdrowe. W przypadku złej kondycji psychofizycznej klienta specjalista może w danym dniu odmówić spotkania.
 • Jeśli dziecko nosi okulary lub aparat słuchowy to podczas wizyty w poradni powinno je mieć ze sobą. Wskazane jest, aby uczniowie z trwałą lub okresową niepełnosprawnością ruchową byli wyposażeni w niezbędne pomoce techniczne, z których codziennie korzystają celem przemieszczania się tj. kule, wózki inwalidzkie.
 • Na pierwszy, ustalony termin spotkania w poradni rodzin/opiekun prawny zgłasza się z niepełnoletnim dzieckiem osobiście. Na kolejne wizyty dziecko może przyjść z osobą dorosłą upoważnioną przez rodzica. Upoważnienie powinno mieć formę pisemną, zawierać dane personalne osoby upoważnionej, serię i numer jej dowodu osobistego oraz podpis osoby upoważniającej. Osoba upoważniona nie jest jednak uprawniona do podpisywania wniosku o wydanie opinii czy informacji o wynikach diagnozy.
 • Wszystkich pracowników poradni obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej. Wyjątek od zasady poufności w działaniach pracowników pedagogicznych stanowią takie sytuacje, w których doszło do naruszenia prawa (popełnione zostało przestępstwo) oraz takie, w których zagrożone jest życie lub zdrowie klientów poradni czy innych osób.

Dokumentacja

 • W przypadku dzieci, które wcześniej były diagnozowane w innych poradniach lub placówkach oraz są leczone w poradniach specjalistycznych wskazane jest, aby rodzice przedstawili posiadaną dokumentację specjaliście w czasie pierwszej wizyty.
 • W uzasadnionych przypadkach  rodzice/prawni opiekunowie/ lub pełnoletni uczeń proszeni są o dostarczenie opinii z przedszkola lub szkoły.
 • Jeśli do wydania opinii przez poradnię niezbędna jest diagnoza lekarska, pracownik informuje o takiej potrzebie wnioskodawcę, który powinien dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia do placówki.
 • Uczniowie kierowani na badania w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) powinni mieć dołączone do skierowania czy opinii ze szkoły również sprawdziany ortograficzne, wypracowania, zeszyty.

Badanie specjalistyczne

 • Badanie diagnostyczne niepełnoletnich poprzedzone jest rozmową z rodzicem/opiekunem prawnym, przeprowadzony jest szczegółowy wywiad.
 • W przypadku wizyty ucznia pełnoletniego kontakt z jego rodzicem nie jest niezbędny, ale wskazany w celu uzupełnienia informacji, ważnych w opracowaniu diagnozy.
 • Dobór metod diagnostycznych dokonywany jest adekwatnie do występującego problemu.
 • Działania podejmowane przez specjalistę w stosunku do klienta są dokumentowane w Karcie Indywidualnej dziecka/ucznia (informacje dotyczące wywiadu z rodzicem/opiekunem prawnym, przeprowadzonej diagnozy, konsultacji z nauczycielami, uzupełnienia niezbędnej dokumentacji).

Spotkanie postdiagnostyczne

 • Po przeprowadzeniu badania odbywa się rozmowa z rodzicem/prawnym opiekunem lub pełnoletnim uczniem, podczas której omawiane są wyniki badań, udzielane są porady
  i wskazówki dotyczące postępowania  z dzieckiem/uczniem, pracy samokształceniowej oraz odpowiednich form pomocy.
 • Na pisemny wniosek rodzica dziecka lub pełnoletniego ucznia, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę, wydawana jest opinia, orzeczenie lub informacja o wynikach diagnozy, a także skierowanie do odpowiednich form pomocy bądź objęcie terapią psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną w poradni lub w szkole.

Podstawa prawna: