Harmonogram konsultacji specjalistycznych online z udziałem eksperta

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Augustowie bierze udział w Projekcie Grantowym „ Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr POWR.02.10.00-00-0011/20 z dnia 10 lutego 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego ze środków EFS.

Specjaliści naszej poradni uczestniczyli w szkoleniach z zakresu:

  • Prowadzenia oceny funkcjonalnej
  • Wykorzystania w ocenie funkcjonalnej pakietu baterii diagnostycznych służących do oceny w obszarze osobowościowym i emocjonalno – społecznym (OKC)
  • Wykorzystania w ocenie funkcjonalnej pakietu baterii diagnostycznych służących do oceny w obszarze poznawczym (KAAP).

W ramach grantu przedstawiamy rodzicom, specjalistom, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim osobom zainteresowanym Harmonogram konsultacji specjalistycznych online z udziałem ekspertów.

Dbając o rozwój dzieci zachęcamy serdecznie do skorzystania z oferty !!!