AKTUALNOŚCI

„Za Życiem” 2022-2026

 UWAGA!!!   RODZICE/OPIEKUNOWIE  –

–   NABÓR DZIECI DO II EDYCJI PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie w ramach działalności ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego rozpoczyna nabór na kolejną edycję rządowego programu „Za życiem”

Program skierowany jest wyłącznie dla rodzin i dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0 do 3 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu augustowskiego w tym uczęszczających do żłobków/przedszkoli na terenie miasta i powiatu.

Informujemy, że nabór dzieci do udziału w programie „Za Życiem” na rok 2022 trwa do 14 października.

Wniosek wraz z załącznikami należy pobrać, wypełnić i dostarczyć w w/w terminie do sekretariatu Poradni w godzinach urzędowania.

WAŻNE !!!!

Rodzice/opiekunowie, których dzieci uczestniczyły w I edycji Programu, zobowiązani są do ponownego złożenia kompletu dokumentów razem z wnioskiem.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Do wniosku oprócz wypełnionych plików do pobrania należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarza stwierdzające rozwojowe powodujące zagrożenie niepełnosprawnością,
 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • diagnozę psychologiczną, jeżeli dziecko taką posiada.

Informacji udziela Dyrektor Poradni Danuta Jańczak osobiście lub pod nr tel.(87)643 36 21. Wzór wniosku oraz innych dokumentów dotyczących procedury ubiegania się o przyznanie zajęć specjalistycznych będą dostępne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz na stronie internetowej: www. poradniap-p.pl.

Do pobrania:
Zaswiadczenie-lekarskie-WOKRO-2022.doc
Wniosek-WOKRO-2022.doc

Szanowni Państwo!!!

 

W dniu 1 września 2022 r. rozpoczął się Nowy Rok Szkolny 2022/2023. Specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie przygotowali dla dzieci, rodziców i nauczycieli nową ofertę zajęć. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nią na naszej stronie internetowej. Miło nam będzie Państwa gościć w Naszej Poradni.

Dzieciom, Rodzicom, Nauczycielom pragnę życzyć wspaniałego Roku Szkolnego 2022/2023, radości z kontaktu z innymi, ciekawej wiedzy oraz nowych umiejętności.

Дорогі! З щирим серцем вітаємо вас з початком навчального року! Бажаємо, щоб цей навчальний рік не був причиною печалі, а запам’ятався довгоочікуваними веселими зустрічами, завзятим і дзвінким сміхом, новими цікавими знайомствами і пробудженням спраги до знань. Бажаємо вам щастя, добра та віри у майбутнє України!

 

Danuta Jańczak

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie

Działalność orzeczeniowa

Podstawą realizowanej w poradni działalności orzeczeniowej jest Rozporządzenie MEN z 7 września 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz.1743), zgodnie z którym w poradni działają zespoły orzekające, które w trybie decyzji administracyjnych wydają orzeczenia: o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wydawanie orzeczeń dla potrzeb edukacji oraz opinii o WWR jest wyłączną kompetencją publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w rejonie jej działania, co w przypadku Poradni w Legionowie dotyczy placówek oświatowych mających siedzibę na terenie Powiatu Legionowskiego.

OGÓLNE ZASADY REGULUJĄCE PRACĘ ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH DZIAŁAJĄCYCH W NASZEJ PORADNI

 1. Rodzaje dokumentów wydawane przez zespół orzekający

Poradnia wydaje:

 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) dzieciom od momentu rozpoznania niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych niepełnosprawnym:

– niesłyszącym i słabosłyszącym

– niewidzącym i słabowidzącym 

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 

– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym lub znacznym 

– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

– z niepełnosprawnością sprzężoną

oraz dla uczniów (od momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej) niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
 1. Rejon działania poradni

Wymienione wyżej dokumenty wydawane są dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni (z terenu powiatu augustowskiego).

Poradnia wydaje wskazane dokumenty dla dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego zamieszkujących na terenie Powiatu Augustowskiego.

 1. Zespoły orzekające

 W poradni działa  zespół orzekający. Posiedzenia każdego zespołu odbywają się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

 1. Kolejność i czas rozpatrywania wniosków

Wnioski o wydanie opinii WWRD oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,  wpływające do stosownego zespołu orzekającego, rozpatrywane są według kolejności złożenia w poradni, w terminie nieprzekraczającym maksymalnie 60 dni.

W przypadku orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poradnia wydaje dokument w terminie nieprzekraczającym 2 tygodni od daty złożenia wniosku.  

 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ORZECZENIE LUB OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU.

 1. Wszczęcie procedury:

Procedurę orzeczeniową rozpoczyna złożenie w poradni wniosku o wydanie odpowiednio: opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

W przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym możliwe jest zawnioskowanie o uzyskanie jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii WWRD – wówczas na wniosku należy zaznaczyć oba rodzaje dokumentów.

Uprawniony do złożenia takiego wniosku jest rodzic/opiekun prawny dziecka.

Druk wniosku do zespołu orzekającego można pobrać ze strony www poradni.

Wypełniony wniosek można złożyć bezpośrednio w siedzibie poradni.

 1. Wymagana dokumentacja

Do wniosku, o którym mowa powyżej, należy dołączyć:

 • w przypadku opinii WWRD: aktualną dokumentację medyczną potwierdzającą występowanie u dziecka niepełnosprawności i/lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wskazane jest także załączenie kopii opinii z konsultacji specjalistycznych, diagnozy procesów integracji sensorycznej (jeśli była wcześniej wykonana) oraz opinii z placówki przedszkolnej – w przypadku braku tego dokumentu zespół orzekający może wystąpić do placówki o wydanie takiej opinii.
 • w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: aktualną dokumentację medyczną potwierdzającą występowanie u dziecka niepełnosprawności uprawniającej go do pozyskania orzeczenia; w przypadku niepełnosprawności intelektualnej podstawę rozpoznania stanowi wynik badania psychologicznego, które będzie wykonane w procesie diagnozy w poradni. Wskazane jest także załączenie kopii aktualnej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (tzw. WOPFU), pozyskanej z przedszkola/szkoły – jeśli dziecko było już objęte wcześniej kształceniem specjalnym i/lub aktualnej opinii przedszkolnej/szkolnej – w przypadku braku tego dokumentu zespół orzekający może wystąpić do placówki o wydanie takiej opinii.
 • w przypadku orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych: wskazane jest załączenie najbardziej aktualnej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia dziecka oraz opinii specjalistów prowadzących z dzieckiem zajęcia dotyczącej jego funkcjonowania.
 • w przypadku orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (druk stosownego zaświadczenia lekarskiego można pobrać ze strony www poradni). Wskazane jest załączenie opinii szkolnej/z oddziału przedszkolnego, jeżeli wnioskodawca jest w posiadaniu takiego dokumentu.
 1. Terminy

O terminie rozpatrzenia wniosku przez zespół orzekający  oraz terminach badań diagnostycznych w poradni niezbędnych dla wydania decyzji we wnioskowanej sprawie, wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie. 

WAŻNE – jeżeli przed zgłoszeniem do naszej poradni dziecko było wcześniej diagnozowane w innej poradni psychologiczno – pedagogicznej, wnioskodawca powinien wystąpić z wnioskiem do tej poradni o przekazanie indywidulnej teczki dziecka wraz z dotychczasową dokumentacja diagnostyczną. Wniosek taki można złożyć bezpośrednio w tej poradni (co zdecydowanie przyspieszy procedurę) lub za pośrednictwem sekretariatu poradni w Augustowie.

 1. Czas uzyskania dokumentu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poradnia przekazuje wnioskodawcy opinię WWRD/ orzeczenie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku – w siedzibie poradni za pokwitowaniem lub na adres wskazany we wniosku (listem poleconym).

 1. Odwołanie od decyzji zespołu orzekającego

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości lub części na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe. Od nowego orzeczenia także służy wnioskodawcy odwołanie. Przewodniczący zespołu jest obowiązany przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.

 

Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie w roku szkolnym 2022/2023

miesiąc data

 

wrzesień

07.09.2022
14.09.2022
21.09.2022
28.09.2022
październik 12.10.2022
26.10.2022
listopad 09.11.2022
23.11.2022
grudzień 07.12.2022
21.12.2022
styczeń 04.01.2023
18.01.2023
luty 01.02.2023
15.02.2023

 

marzec

01.03.2023
15.03.2023
29.03.2023
kwiecień 12.04.2023
26.04.2023
maj 10.05.2023
24.05.2023
czerwiec 07.06.2023
21.06.2023
lipiec 05.07.2023
19.07.2023
sierpień 02.08.2023
16.08.2023
30.08.2023
 • Terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb orzekania.

Rejony działania pracowników dydaktycznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie w Powiecie Augustowskim w roku szkolnym 2022/2023

Przedszkola – Miasto Augustów
Przedszkola niepubliczne z terenu Miasta Augustowa Jańczak Danuta
Przedszkole nr 1 Jańczak Danuta
Przedszkole nr 2 Magdalena Wysocka
Przedszkole nr 3 Ewa Perkowska
Przedszkole nr 4 Wioletta Kur
Przedszkole nr 6 Anna Makarewicz
Przedszkole Sióstr Urszulanek Wioletta Kur
Szkoły Podstawowe – Miasto Augustów
Szkoła Podstawowa nr 2 Magdalena Wysocka
Szkoła Podstawowa nr 3 Makarewicz Anna
Szkoła Podstawowa nr 4 Ewelina Bąkowska
Szkoła Podstawowa nr 6 Anna Makarewicz
Szkoła Społeczna STO Ewelina Bąkowska
Zespół Szkół Specjalnych Ewa Perkowska
Szkoły ponadpodstawowe
I Liceum Ogólnokształcące Ewelina Bąkowska
II Liceum Ogólnokształcące Magdalena Wysocka
ACE Ewa Perkowska
Zespół Szkół Technicznych Wioletta Kur
Szkoły z terenu Gmin
Gmina Sztabin Ewa Perkowska
Gmina Płaska Ewelina Bąkowska
Gmina Bargłów Kościelny Magdalena Wysocka
Gmina Nowinka Danuta Jańczak
Gmina Augustów Wioletta Kur
Gmina Lipsk Anna Makarewicz

Zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 14.09.2022 r.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Augustowie

  informuje, że został uruchomiony telefon zaufania dla dzieci, młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych  oraz innych osób dorosłych

codziennie w godzinach 8.00 – 20.00

661 488 620

Działamy w sprawach dzieci i młodzieży

anonimowo – bezpłatnie – dyskretnie

Szanowni Państwo Dyrektorzy 

szkół i placówek mających siedzibę na terenie 

Powiatu Augustowskiego !!!

 

W związku  z trwającymi feriami zimowymi, w tym trudnym okresie dla nas wszystkich, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie informuje, iż  nasza placówka otwarta jest na potrzeby dzieci i młodzieży. Zapewnimy pomoc oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Proponujemy dyżury telefoniczne pod nr tel. 661 488 620.

poniedziałek, środa, piątek w godz. 8.00 – 15.30, 

wtorek w godz. 8.00 – 18.00, 

czwartek w godz. 8.00 – 17.00. 

 

Zapraszamy !!!

Dyrektor PP-P

Ewa Perkowska

Skip to content